Raporlar

6 yıl önce

Limited şirketler asgari 10.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortakla kurulmalıdır. Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarında Limited Şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur.. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25.-TL. veya bunun katları olması lazımdır. KURULUŞ Dilekçe (Şirket müdürlerinin tamamı tarafından imzalanmalı, vekaleten imzalanmış ise vekaletin aslı veya onaylı sureti eklenmeli, Şirketin bağlı olacağı vergi dairesi belirtilmeli, ekindeki evrak dökümünü içermelidir. Dilekçede şirketin...

6 yıl önce

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir denir (TTK m.12) Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı kısaltılmadan yazılan ad ve soyadından meydana gelir. Ad ve soyadına TTK.nın 46. maddesine uygun ekler yapılabilir. Unvanda; ortaklık bulunduğu izlenimini yaratacak çoğul ekler, başka kişilerin adları ve yabancı kelimeler kullanılmamalıdır. İşletme sahibinin velayet veya vesayet altında bulunması veyahut kendisine bir yasal danışman...

6 yıl önce

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Bağımsız...

6 yıl önce

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 6103 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6 yıl önce

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDA “TÜRK MALI BELGESİ” IPA Projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere; Bakanlıkça ihtiyaçları karşılamadığı değerlendirilen “Yerli Malı Belgesi”nin yerine yeni bir belgenin tasarımının hazırlanması ve belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine karar verilmiş ve Birliğimizce “Katılım Öncesi...

6 yıl önce

KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) KAPSAMINDA “TÜRK MALI BELGESİ” IPA Projeleri ile ilgili ihale sözleşmeleri kapsamında satın alınan malın “tercihsiz menşe kurallarına” göre Türk menşeli veya Türk menşei kazanmış olduğunu belgelemek üzere; Bakanlıkça ihtiyaçları karşılamadığı değerlendirilen “Yerli Malı Belgesi”nin yerine yeni bir belgenin tasarımının hazırlanması ve belgenin tanzim ve onayına ilişkin usul ve esasların belirlenmesine karar verilmiş ve Birliğimizce “Katılım Öncesi...

6 yıl önce

UYGUNLUK BELGESİ BAŞVURUSUNDA ODAYA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR GERÇEK KİŞİ SİGORTA ACENTELERİ İÇİN İSTENEN BELGELER: VUKUATLI NÜFUS CÜZDANI SURETİ İKAMETGAH BELGESİ (EV ADRESİ) ARŞİV KAYITLI ADLİ SİCİL BELGESİ İFLAS KONKORDATO BELGESİ İKİ ADET VESİKALIK FOTOĞRAF EN SON MEZUN OLUNAN OKUL DİPLOMA SURETİ TİCARET SİCİL GAZETESİ TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ MAL VARLIĞI BEYANI TAAHHÜTNAME (EK-1 VE EK-2) BİLGİ FORMU EK-3 (TANZİM EDİLMİŞSE) MESLEKİ SORUMLULUK SİGORTASI SURETİ (YABANCI DİL BİLİNİYORSA) YABACI DİL BELGESİ (SİGORTA ŞİRKETİ İLE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ...

6 yıl önce

Bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır. Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır? Yatırım Teşvik Belgesi, Dahilde İşleme İzin Belgesi, Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında, Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz...

6 yıl önce

Ekspertiz Raporu ( Gıda İş Yerleri İçin ) 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu’ nun 5. maddesi ve bu kanuna göre çıkartılan Oda Muamelat Yönetmeliğinin 41. maddesinde tanımlanan kapasite raporu düzenlenemeyecek gıda maddesi üreten işyeri statüsünde olan yerlere 5174 sayılı kanunun 26 ve Oda Muamelat Yönetmeliği’ nin 27. maddesi uyarınca Odamız tarafından Ekspertiz Raporu düzenlenmekte ve onaylanmaktadır. Kullanılan Alanlar: Ekspertiz Raporu ile...

« Önceki Sayfa
Yukarı Çık