Raporlar

7 yıl önce

Kuruluş kanunu çercevesinde Haymana’da iş dünyasına yön veren bir kurumuz.

7 yıl önce

Topluma en üst düzeyde katkı sağlayan,ilçede farklılık yaratan önder bir kurum olmak ve haymana’yı bir ticaret merkezi haline getirmektir.

7 yıl önce

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye...

7 yıl önce

3 Temmuz 2012 tarih ve 4880 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi 3 Temmuz 2012 tarih ve 4879 Sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genelgesi Ticaret Sicil Tasdiknamesi hk. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler hk. (27 Kasım 2012) Yönetim Kurulundan İstifalar ve Atamalar hk. (22 Ekim 2012) Ayni Sermayeden Dolayı Hisse Devir Yasağı hk.(14 Eylül 2012) Kooperatiflerde Bakanlık Temsilcisi...

7 yıl önce

Birleşme, devrolunan şirketin malvarlığı karşılığında, bir değişim oranına göre devralan şirketin paylarının, devrolunan şirketin ortaklarınca kendiliğinden iktisap edilmesiyle gerçekleşir. Birleşmede en az bir şirket tasfiyesiz sona erer. Birleşmeyle devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halinde devralır. Birleşme iki türlü olur; Bir ticaret şirketinin diğerini devralması, “devralma şeklinde birleşme” Ticaret şirketlerinin yeni bir şirket içinde bir araya gelmeleri “yeni kuruluş şeklinde birleşme” Ticaret şirketleri...

7 yıl önce

Bir sermaye şirketi veya bir kooperatifin mal varlığının bir kısmını veya tamamını mevcut veya yeni kurulacak bir veya birden fazla sermaye şirketine veya kooperatife, kendisine veya ortaklarına iştirak hissesi verilmesi karşılığında devretmesi bölünmedir. Bölünme kısmi bölünme ve tam bölünme olmak üzere iki şekilde yapılır. 1) Tam Bölünme: Bir sermaye şirketi veya kooperatifin tasfiyesiz olarak infisah etmek suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden bütün mal...

7 yıl önce

Kollektif şirket; ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklardan hiçbirisinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlandırılmamış şirkettir. Kollektif şirket sözleşmesi yazılı şekle tabidir, sözleşmedeki imzaların noterce tasdiki şarttır. Kollektif şirket sözleşmesinde bulunması zorunlu hususlar şunlardır; Ortakların ad ve soyadları, ikametgah ve uyrukları ile T.C. Kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası veya yabancılara mahsus kimlik numarası) belirtilecek Şirketin kollektif...

7 yıl önce

Kooperatifler; tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek ve geçimlerine ait ihtiyaçlarını iş gücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir. Kooperatifler en az 7 ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur. Kooperatif sözleşmesinde bulunması gerekli hususlar...

7 yıl önce

Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça anonim şirketler en az 50.000.-TL. sermaye ve asgari 1 ortak ile kurulmalıdır. (Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık olmayan Anonim Şirketlerin başlangıç sermayesi ise 100.000.-TL. den az olmaması gerekmektedir.) Türkçe olarak tespit edilmesi gereken unvanlarda anonim şirket ibaresinin bulunması ve faaliyet konusunun gösterilmesi zorunludur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 15 Kasım 2012 tarih 28468 sayılı Resmi Gazete’de...

Sonraki Sayfa »
Yukarı Çık